PRODUKTY    /     System rur kanalizacyjnych K2-Kan XXL
KATALOG

Pobierz PDF

CENNIK

Pobierz PDF
Rury kielichowe i bezkielichowe oraz kształtki, o nazwie handlowej K2-Kan XXL wykonane z polietylenu (PE) lub polipropylenu (PP) przeznaczone do:

- budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej (sanitarnej, deszczowej, ogólnospławnej i przemysłowej), - wykonania systemów odsączających, rozsączających i odwodnieniowych,
- przewodów osłonowych oraz przepustów pod nasypami,
- budowy studzienek kanalizacyjnych,
- zbiorników i przepompowni,
- rurociągów w oczyszczalniach ścieków,
- rurociągów podwodnych (układy syfonowe, kolektory zrzutowe),
- renowacji (w metodami bezwykopowymi),
- zastosowań indywidualnych w obiektach